Nieuws

De Wakkere Burger begeleidt Nieuwpoortse cultuurraad bij vernieuwing

today 4

Background

Stad Nieuwpoort doet een beroep op De Wakkere Burger vzw om de bestaande cultuurraad te hervormen. De werking van de adviesraad wordt gemoderniseerd, om zich beter te profileren als een volwaardige en deskundige adviesstem binnen het Nieuwpoortse cultuurveld. Met de hertekende cultuurraad wil de Stad meer inzetten op een participatief beleid.

De stedelijke cultuurraad verleent advies aan het Nieuwpoortse stadsbestuur over allerhande culturele materies: de aankoop van kunstwerken, de bouw van culturele infrastructuur, de herbestemming van patrimonium, het uitstippelen van een cultuurbeleidsplan en -actieplannen, het aankaarten van bepaalde evoluties en de noden van de cultuursector etc.

Het huidige bestuur van de cultuurraad is van mening dat het adviesorgaan in zijn huidige constellatie verouderd is en zich te passief opstelt. Ook de voortdurende professionalisering en digitalisering van de stadsdiensten zorgt ervoor dat de cultuurraad achterop hinkt. Hierdoor kunnen de leden volgens eigen inzicht onvoldoende invloed uitoefenen op de cultuurkoers van de Stad. Ook de gebrekkige instroom van geïnteresseerde deskundige leden vormt een bijkomend moeilijkheid.

De Wakkere Burger

Naar de toekomst wil de cultuurraad vervellen tot een stimulerend orgaan dat het stadsbestuur proactief adviseert. Voor deze vernieuwingsoperatie krijgen de Stad en de cultuurraad ondersteuning van De Wakkere Burger vzw. Deze onafhankelijke organisatie wil burgers, verenigingen en overheden inspireren om werk te maken van een participatief beleid.

De Wakkere Burger droomt van een participatieve democratie waarin burgers mee denken, mee praten en zelfs mee werken aan het beleid. Een belangrijke doelstelling, verklaart schepen van Cultuur Ann Gheeraert:

“Met de steun van De Wakkere Burger zetten we koers richting een hervormde en meer slagkrachtige cultuurraad, met inhoudelijke expertise in diverse culturele domeinen én gedragen door een representatieve groep van de bevolking. Op die manier kan dit orgaan in de toekomst nog meer zijn rol spelen, als adviserende stem én als klankbord voor het stadsbestuur. Samen werken we aan een performant en doelgericht cultuurbeleid dat rekening houdt met de noden en verwachtingen van de verschillende types cultuurconsumenten in onze stad.”

Het begeleidingstraject van De Wakkere Burger met het dagelijks bestuur van de cultuurraad omvat vijf infosessies waarbij telkens een ander onderwerp wordt aangesneden: de instroom van nieuwe leden, de aanpak rond themawerking, statutenwijziging etc.

De keuze om het begeleidingstraject met De Wakkere Burger nu te laten plaatsvinden, is doelbewust gemaakt, besluit burgemeester Geert Vanden Broucke:

“Bij de start van de nieuwe legislatuur worden alle stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Aangezien de hervorming van de cultuurraad binnen de krijtlijnen van de geldende decreten dient te gebeuren, is een deskundige begeleiding welgekomen. We geven nu al de blauwdruk van de aantredende cultuurraad vorm, bij wijze van te volgen routeplan. Zo kan dit vernieuwde adviesorgaan vlot van start gaan. Indien het pilootproject met de cultuurraad een succes is, kan dit ook uitgerold worden naar de andere adviesraden. Zo stimuleren we participatie van onze inwoners in het lokale beleid.”

Meer info over De Wakkere Burger vzw vind je op www.dewakkereburger.be.

Written by:


0%
× Hoe kan ik je helpen?